Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Prevederile art. 19 din OUG nr. 34/206 - modalitatea de aplicare

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/includes/application.php on line 539

Prevederile art. 19 din OUG nr. 34/206 - modalitatea de aplicare

Instrucțiune privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din OUG nr 34/2006:
Având în vedere prevederile art. 2 și art. 19, capitolul II, secţiunea a 2-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4, art. 5 alin. (1) şi  art. 971 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, art. 46 şi art. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

Ținând cont de numeroasele solicitări de emitere a unor îndrumări cu privire la modalitatea de achiziționare directă a produselor, serviciilor sau lucrărilor, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor Secţiunii a 2-a a Capitolului II din O.U.G. 34/2006, nu depăşeşte valoarea prevăzută la art.19 din același act normativ;

În temeiul art. 5din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările si completările  ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următoarea Instrucțiune:

Art. 1 – (1) Autoritatea contractantă procedează la achiziţionarea directă de produse, servicii şi lucrări, fără a avea obligaţia aplicării uneia dintre procedurile de atribuire definite la art. 18 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci când valoarea estimată a acestora nu depășește valoarea prevăzută la art. 19 din OUG nr.34/2006, pe necesitate.

(2) Atunci când îşi stabileşte necesităţile, prin întocmirea Planului anual al achizițiilor publice, autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de referatele de necesitate întocmite de fiecare compartiment în parte, care semnalează atât nevoile de funcţionare curente, cât şi pentru proiectele pe care le vor avea în derulare, în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost înfiinţate.

(3) Referatul de necesitate cuprinde informaţii privind:

a) denumirea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare autorității contractante pentru a-şi îndeplini rolul;           

b) argumentarea necesităţii, accentuându-se efectele ce se doresc a fi obţinute;

c) data la care se doreşte obţinerea produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare;                  

d) preţul estimat, care se determină prin realizarea analizei de piață pentru identificarea prețurilor practicate în mod curent pentru respectivele produse/servicii/lucrări.

Art. 2 – (1) Pe baza referatului/referatelor de necesitate,  autoritatea contractantă estimează valoarea achiziției, conform regulilor prevăzute în secţiunea a 2-a a capitolului II, din O.U.G. nr. 34/2006, și stabilește dacă aceasta se încadrează în valoarea prevăzută la art. 19 din OUG nr. 34/2006, pentru a realiza achiziția directa.

(2) În sensul alin. (1), în vederea estimării corecte a valorii contractului/achiziției autoritatea contractantă ia în considerare scopul și necesitățile pe care urmează să şi le acopere prin realizarea achiziţiei respective.

(3) Modul în care autoritatea contractantă îşi dimensionează viitoarele contracte de achiziţii publice este condiţionat de necesităţi, priorităţi, scopuri şi fondurile pe care le are la dispoziţie într-o anumită perioadă de timp.

(4) Produsele/serviciile/lucrările ce fac obiectul achiziției directe se pun în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în vocabularul comun al achizițiilor publice – CPV, care  asigură descrierea cât mai exactă a obiectului contractului.

(5) CPV constă într-un vocabular principal pentru determinarea obiectului unui contract, şi într-un vocabular suplimentar pentru adăugarea unor informaţii ulterioare de calitate.

Vocabularul principal se bazează pe o structură arborescentă alcătuită din coduri formate din maxim 9 cifre (un cod de 8 cifre plus o cifră de verificare) asociate cu o formulă care descrie tipul de produse, lucrările sau serviciile ce fac obiectul achiziţiei.

(6) Nu există o legătură directă între codurile CPV şi modalitatea de estimare a valorii unui contract de achiziţie publică, aceasta calculându-se pe contract, respectiv pe achiziție care la rândul ei corespunde unei necesităţi, indiferent câte coduri CPV ar putea include.

Art. 3 – Autoritatea contractantă întocmește un document care conține motivul/motivele realizării achiziției directe, potrivit argumentelor precizate în referatul/referatele de necesitate, în cazul în care valorea estimată nu depăşeşte valoarea prevăzută la art. 19 din OUG nr.34/2006, şi nu se preconizează alte solicitări în decursul anului (acțiunii) bugetare, corespunzătoare aceleiași necesități, care să conducă la depăşirea pragului menționat anterior.

Art. 4 – (1) Achiziţia se realizează pe baza documentului prevăzut la art. 3, iar obligaţiile autorităţii contractante se limitează la necesitatea obţinerii şi păstrării documentelor justificative care dovedesc efectuarea achiziţiei.

(2) În sensul dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, documentul justificativ pe baza căruia se realizează achiziția directă poate fi factura fiscală sau orice alte documente prevăzute în legislația financiar-contabilă.

(3) Dacă autoritatea contractantă consideră că este necesar, se poate încheia și un contract de achiziție publică, care, în acest caz, ţine locul documentului justificativ.

(4) În situația descrisă la alin. (3),  autoritatea contractantă are obligația de a înscrie contractul respectiv în programul anual al achizițiilor publice și de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant, în conformitate cu prevederile art. 971 din H.G. nr. 925/2006.

(5) Autoritatea contractantă nu are obligația de a cuprinde în programul anual al achizițiilor publice achizițiile directe care pentru care nu se încheie un contract de achiziție publică.

 Art. 5 – (1) Autoritatea contractantă transmite în S.E.A.P. o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.

(2) Transmiterea notificării se face de către autoritatea contractantă prin accesarea modulului „Cumpărări directe“, secțiunea “Notificare de atribuire la cumpărarea directă“.

Art. 6 – (1) Pe lângă posibilitatea derulării în sistem clasic a unei cumpărări directe, autorităţile contractante au la dispoziţie mijloace electronice, oferite de operatorul S.E.A.P., cu ajutorul cărora pot desfăşura integral on-line astfel de achiziţii.

 (2) Modalitatea de desfăşurare a achiziţiei directe prin intermediul S.E.A.P. este prevăzută explicit la art. 46 şi art. 47 din H.G. nr. 1660/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul în care achiziția s-a realizat integral on-line (în S.E.A.P., prin utilizarea catalogului electronic), autoritatea contractantă notifică realizarea achiziției ce depășește echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro, fără TVA, indicând cumpărarea directă finalizată din lista proprie de cumparări directe atribuite din S.E.A.P. Formularul se populează automat cu valorile din cumpărarea directă on-line atribuită.

Art. 7 –Având în vedere faptul că achiziția directă nu reprezintă o procedură de atribuire, în sensul art. 3 lit. ș) și art. 18 din O.U.G. nr. 34/2006, în cazul acesteia nu sunt incidente dispozițiile capitolului IX – Soluționarea contestațiilor din ordonanța de urgență.

Art. 8 (1) Exemple de abordare a regulilor privind calculul valorii estimate în vederea stabilirii dreptului autorității contractante de a se prevala de dispozițiile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta instrucțiune.

(2) – Exemplele menționate la alin. (1) nu reprezintă o enumerare exhaustivă a situațiilor potențiale existente în practica achizițiilor publice.

Art. 9 –  Prezenta Instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Lucian Dan VLĂDESCU

înapoi la partea de sus
Ministerul Justiției
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public
 

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654